Svet-Stranek.cz
"Viděl jsem tě pod fíkovníkem" Jan 6,50
misie srdce

Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné:"Viděl jsem tě pod fíkovníkem" Jan 6,50

Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné

Obláti v České republice patří spolu s obláty v Německu a Rakousku do nedávno vzniklé (2007) Středoevropské provincie. V České republice jsou dvě stabilizované komunity v Táboře-Klokotech (českobudějovická diecéze). Od 1. 11. 2009 kongregace obnovila přítomnost oblátů v plzeňské diecézi. Oblátům je svěřeno území farností Plasy a Manětín. Komunita sídlící v Plasech (nyní P. Martin Sedloň, OMI, P. Jiří Můčka, OMI a P. Vlastimil Kadlec, OMI) se rozšířila o Komunitu Vtěleného Slova (KVS) pod vedením P. Vlastimila. Jde o mladé muže, kteří přijali pozvání ke sdílení našeho života a poslání. Oplátkou je jim naše pomoc v rozlišování a hledání jejich životní cesty. Součástí naší "plzeňské misie" je nenahraditelná pomoc našich přátel a spolupracovníků. Děkujeme za vaši duchovní i materiální pomoc. Těšíme se na kontakt a spolupráci s vámi.
 Charisma  (spiritualita a poslání)
oblátů P. Marie Neposkvrněné (OMI)

Charisma je určitý způsob prožívání odpovědi na Boží povolání k víře, ke společenství s Trojjediným Bohem. V dějinách Církve byli vždy zvlášť povolaní lidé, kteří na základě obdarování  Duchem sv. (charisma) nalezli specifický způsob naplňování svého křestního povolání, který se ukázal nosný a plodný nejenpro ně samé, ale stal se cestou i mnoha dalších. Tak vznikaly a stále vznikají různé duchovní rodiny, společenství či iniciativy, které mají svůj vlastní způsob prožívání křesťanského života (spirituality a poslání). Pokud je charisma určitého člověka nebo určité skupiny  přijato   a potvrzeno Církví, stává se pro ni celou darem, a tedy i zvlášť požehnanou a doporučenou možností a spolehlivou cestou, jak uskutečňovat a naplňovat své křestní povolání, prožívat a upevňovat svůj vztah s Bohem a lidmi, a tak dosahovat plnosti a hloubky svého života už tady na zemi a pak i na věčnosti.

 

 Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné a jejich spolupracovníci  jsou přesvědčeni a stále zakoušejí, že charisma jejich duchovní rodiny, kterým byli Bohem obdarováni skrze svého zakladatele sv. Evžena de Mazenod, je velkým Božím darem i  pro dnešní dobu.

 

VoláníJežíše Krista k účasti na jeho poslání (misii) inspiruje stále mnoho mužů a žen. Tak jako v minulosti, přichází k nám i dnes tato výzva tehdy, když se setkáváme s lidskou potřebou a touhou po plnosti štěstí, po lásce, věčném  životě, … Obláti jsou přesvědčeni, že prvotní potřebou všech lidí je osobní setkání s Božíl áskou, se vzkříšeným Kristem, a tak poznat, kdo Kristus opravdu je. Jejich prvořadým úkolem je hlásat Ježíše Krista a Jeho království těm, kteří je neznají, a těm, kteří ztratili naději, kterou nám Ježíš přináší, a přivést je tak k plnosti života. Nasloucháme dnešnímu světu…, jsme si vědomi jeho potřeb …a v naší odezvě na tyto výzvy věříme a jsme přesvědčeni, že naše poslání má být

·        misií pro chudé aopuštěné

·        misií mezimladými

·        misií ve světě,který se stává stále více konzumním

·        misií přizpůsobující se různým kulturám

·        misií v úzké spolupráci s laiky

·        misií uvádějící do společenství Církve

·        misií skrze APOŠTOLSKOU KOMUNITU

 

o   NeposkvrněnáPanna Maria otevřená Duchu Božímu, zcela se jako ponížená služebnice zasvětila osobě a dílu Spasitele. Je obrazem prapůvodní víry Církve  a naší vlastní víry, neboť přijala Krista, aby ho dala celému světu, jehož nadějí Kristus je.

 

o   Pán nás povolal…Chceme-li být jeho spolupracovníky, musíme ho stále hlouběji poznávat a stát se mu podobnými, aby žil v nás a my v Něm.

 

o   Naše apoštolská horlivost spočívá na bezvýhradném odevzdání, na oblaci, kterou při plnění svého poslání neustále obnovujeme.

 

o   Hlásáme osvobozující přítomnost Ježíše Krista a nové stvoření, jež započalo Jeho zmrtvýchvstáním.

 

o   Nechceme se leknout žádné námahy, máme-li v lidech, k nimiž jsme posláni, vzbudit nebo opět probudit víru a ukázat jim, kdo je Kristus

(z Konstitucí OMI)


      Začátkynaší kongregace sahají na jih porevoluční Francie. Rok 1816 je v historii našeho řeholního společenství počátkem nesnadné, ale velmi požehnané cesty, která dodnes dovedla kongregaci do více než 70 zemí všech světadílů. Jako Panna Maria, naše matka  i sestra, chceme  i my být stále otevřeni Božímu vedení  a být připraveni působit tam, kam nás Duch svatý povede. Náš otec zakladatel měl před očima především ty, kteří byli opuštění, bezradní, bez Boží i lidské lásky. Opuštěnost a neznalost Boží lásky byly v jeho očích chudobou, se kterou bojoval dnem i nocí. Ať už tím, že se skrze svatostánek spojoval se svými duchovními  syny a vyprošoval světu Boží vítězství, nebo psaním neuvěřitelného množství dopisů, které jsou vedle jeho osobního duchovního deníku jediným literárním odkazem, který nám zanechal. Nebyl teoretikem, byl odvážným neúnavným mužem činu. Zemřel 21. května 1861 jako marseillský biskup během modlitby Zdrávas Královno s jasným vědomím toho, že na světě jde především o lásku. Mnohými byl  považován za apoštola Pavla své doby.

 

       Obláti otvírají i dnes nová pole působnosti i ve spolupráci s mnoha laiky (MMW, AMMI, COMI, NAOMIS, MIVA atd.), kteří se, každý podle svých možností, podílejí na jejich charismatu a poslání. V České republice obnovili Obláti svou přítomnost v roce 1991 díky poslednímu oblátovi z Moravy P. Zdeňku Čížkovskému OMI, který působil 40 let v Jižní Africe. Dnes už jeden z českých oblátů nové generace působí na Haiti, jiní se formují v Římě a v Německu. Otevřeli jsme misijní základnu v Březíně v západních Čechách a dále s pomocí polských a rakouských oblátů spravujeme důležité jihočeské poutnímísto Klokoty na okraji Tábora a je nám také svěřena farnost P. Marie v Kroměříži spolu s několika dalšími farnostmi.


motto oblátů:


„Duch Hospodinův je nade mnou;

proto mne pomazal,

abych přinesl chudým radostnou zvěst;

poslal mne,

abych vyhlásil zajatcům propuště

a slepým navrácení zraku,

abych propustil zdeptané na svobodu,

abych vyhlásil milostivé léto Hospodinovo.“

(Lk 4, 18-19)


Není cesta Oblátů také tvou cestou? Budeme se radovat z jakékoli podpory, spolupráce, pomoci,spoluúčasti na našem poslání…        

Ať nám Panna Maria pomáhá, abychom společně s ní stále hlouběji, opravdovějia věrněji dokázali říci: „Ať se mi stane podle tvého slova…“ (Lk 1, 38)

 

 

Středoevropskáprovincie OMI

 

●Provinčnídům  OMI

Mainz55122

Drosselweg3

004961313861-120

provinzial@oblaten.de

www.oblaten.org

 

●Tábor– Klokoty 390 03  Staroklokotská 1

00420 381 232 584

klokotyomi@volny.cz

www.oblati.cz


Plasy

Žebnická 559

331 01 Plasy

00420 731 621 241 (P. Martin Sedloň, OMI)

martinomi@centrum.cz,

www.farnostplasy.cz